Menu Głowne
Lokalizacja Zespołów  
Aktualności

Ponad 80 dzieci pochodzących z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego przebywa w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie całej Polski. Większość tych dzieci mogłaby wychowywać się w rodzinach zastępczych. Jeśli kochasz dzieci i nie jest ci obojętny ich los obejrzyj nasz film i zostań rodziną zastępczą. Rodzicielstwo zastepcze .. Podziel się miłością!!!

15-07-2014

   W ramach współpracy z Aresztem Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim starszy specjalista pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dniu 08.07.2014r. przeprowadził spotkanie z osobami skazanymi, uczestniczącymi w programie resocjalizacji z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.
   Spotkanie miało na celu przekazanie skazanym informacji o formach, rodzajach i sposobie uzyskiwania pomocy społecznej po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.
   Do przekazania powyższych informacji wykorzystano metodę prezentacji multimedialnej. Informacje przekazane przez pracownika MOPR spotkały się z dużym zainteresowaniem osób skazanych, którzy chętnie dzielili się swoimi problemami i uwagami.

08-07-2014

   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim – Zespół Dodatków Mieszkaniowych informuje, iż w okresie 2014.01.01 – 2014.06.30 objął pomocą w formie dodatku mieszkaniowego 1 705 osób, dla których wypłacił 10 228 dodatków na łączną kwotę 2.607.416,93 zł.

04-07-2014

   Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.
Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł. Dopiero od dnia 4 stycznia 2016 r. wraz z opłatą za kartę parkingową będzie pobierana opłata ewidencyjna.                                więcej ...

30-06-2014

Informacja dotyczy klientów pobierających dodatek energetyczny!

   W związku z nieprzekazaniem przez Urząd Wojewódzki w Łodzi odpowiednich środków finansowych na wypłatę dodatków energetycznych na miesiąc lipiec 2014, planowany na dzień 7 lipca br. termin wypłaty dodatków energetycznych ulega zmianie na dzień:
7 sierpnia 2014

    dodatki energetyczne przekazywane na rachunki bankowe klientów lub zakładu energetycznego zostaną przekazane do dnia:
10 sierpnia 2014

   Za zaistniałą sytuację przepraszamy.
   Szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w siedzibie zespołu dodatków mieszkaniowych przy ul. Sienkiewicza 16a oraz pod numerem telefonu 44 647 24 11.

25-06-2014

INFORMACJA dotycząca organizacji wypoczynku letniego
przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim w 2014r.

    Jednym z zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim jest organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
    Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie każdego roku przed rozpoczęciem okresu wakacyjnego przeprowadzają kompleksowe rozeznanie środowisk, z których dzieci będą uczestniczyły w wypoczynku.
    Wypoczynkiem letnim objęte zostaną dzieci z rodzin, w których występują dysfunkcje, takie jak:
      * rodziny niepełne
      * długotrwała choroba
      * bezrobocie
      * wielodzietność
      * patologia społeczna
Podstawowym kryterium przy kwalifikowaniu dzieci do skorzystania z wypoczynku letniego było kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2013r.poz.182 z późn.zm.), które wynosi 456 zł na osobę w rodzinie.

   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ogłosił przetarg dotyczący wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w wyniku którego zostało wyłonione Biuro Usług Turystycznych i Edukacyjnych „ Lider – Tour” w Lublinie, które zorganizuje kolonie letnie w miejscowości Chłapowo. Z wypoczynku letniego w formie kolonii w miejscowości Chłapowo skorzysta 143 dzieci w wieku od 7 lat do 14 lat. W tej grupie będą również dzieci, które przebywają w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
   Dzieci będą wypoczywały na dwóch 14 - dniowych turnusach kolonijnych w okresie od 05 sierpnia 2014r. do 31 sierpnia 2014r.
   Do dyspozycji uczestników kolonii na terenie Ośrodka będzie: boisko do koszykówki, siatkówki i do piłki nożnej, oraz miejsce na ognisko i plac zabaw. Ponadto będą organizowane wycieczki turystyczno-krajoznawcze, kąpiele w basenie i morzu oraz zajęcia sportowe, gry i zabawy terenowe. Do dyspozycji dzieci będzie świetlica z TV i video.
   Dzieci będą mogły również uczestniczyć w półkoloniach organizowanych przez Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „BARTEK” w okresie od 30 czerwca 2014r. do 22 sierpnia 2014r. w 8 placówkach na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

17-06-2014

Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
KartaDużejRodziny_logo

   Od 16.06.2014r. w całej Polsce rodziny z minimum trójką dzieci mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny (zgodnie z Uchwałą nr 85 RM z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych –MP z 2014r. poz. 430 oraz z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Dz.U. z 2014r. poz. 755).
   Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
   Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

   Wnioski w celu otrzymania Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 pokój 17 codziennie od godz. 7.30 do godz. 15.30.
   Do wniosku należy dołączyć:
   • w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
   • w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
   • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
   • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
   • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
   • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które nadal przebywają w pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

16-06-2014

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”

                         PFRON  

                                          program finansowany ze środków PFRON

        

   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr 9/2014 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 9 czerwca 2014 roku zmianie uległ termin przyjmowania wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

    W związku z powyższym wnioski w ramach Modułu I przyjmowane będą do dnia 30 sierpnia 2014 roku.

   Termin składania wniosków w ramach Modułu II nie ulega zmianie. Wnioski przyjmowane będą nadal od 1 września 2014 roku do dnia 30 września 2014 roku.

   Wnioski dla mieszkańców Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dostępne są na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakładce „Aktywny samorząd - program PFRON-u” oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Piotrkowie Trybunalskim Al. 3-go Maja 31 (tel. 44 649-65-35, 44 733-90-06).

13-06-2014

   W dniu 03.06.2014 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka odbyło się jedno z cyklicznych spotkań grupy wsparcia organizowanej dla rodzin zastępczych.
   Do współpracy został zaproszony Aspirant Seweryn Ciura z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim, który w grupie rodziców zastępczych przeprowadził prelekcje na temat współczesnych zagrożeń tkwiących w środowisku rówieśniczym dziecka. Aby wzmocnić efektywność działań w procesie wychowawczym dziecka oraz dbania o jego bezpieczeństwo rodzicom wręczono broszurki informacyjne dotyczące uzależnień.
   W drugiej części spotkania rodzice zastępczy przygotowali prace manualne.
   Z kolei dzieci przybyłe z rodzicami zastępczymi zostały zaangażowane do wykonania prac plastycznych. Wyświetlony został im również film o tematyce cyberprzemocy.
   Kolejne spotkanie grupy wsparcia odbędzie się tuż po okresie wakacyjnym tj. 02.09.2014 r. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa wszystkich rodziców zastępczych wraz z dziećmi.


spotkanie grupy wsparcia spotkanie grupy wsparcia spotkanie grupy wsparcia

spotkanie grupy wsparcia spotkanie grupy wsparcia spotkanie grupy wsparcia

29-05-2014

    W miniony piątek 23.05.2014 już po raz IX w naszym mieście został zorganizowany Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Tegoroczna uroczystość pod hasłem „W magicznych objęciach rodziny zastępczej” odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury. Honorowy patronat objął Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pan Krzysztof Chojniak, który również przekazał środki finansowe na organizację imprezy.Gościem specjalnym była Katarzyna Cichopek.
Spotkanie rozpoczęło się projekcją filmu “Rodzicielstwo zastępcze - podziel się miłością”, który został przygotowany w celu pozyskiwania kandydatów na nowe rodziny zastępcze dla dzieci pochodzących z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego. W chwili obecnej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa 98 piotrkowskich dzieci. Władze Piotrkowa Trybunalskiego podejmują działania by jak najwięcej dzieci znalazło opiekę zastępczą w rodzinach. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego zawsze jest okazją do złożenia podziękowań wszystkim piotrkowskim rodzinom zastępczym oraz wręczenia wyróżnień. W tym roku Nagrodę Prezydenta Miasta otrzymała Pani Wiesława Staniewicz, nagrodę Przewodniczącego Rady Miasta odebrała Pani Marianna Świstak.
    W trakcie części rozrywkowej na dzieci i ich opiekunów czekało szereg atrakcji. Dzieci za sprawą pokazu iluzjonistycznego zostały przeniesione do krainy czarów i magii, a rodzice zastępczy zaproszeni na spotkanie z gościem specjalnym. Znana aktorka Kasia Cichopek podzieliła się swoimi doświadczeniami rodzicielskimi oraz wyraziła szacunek rodzicom zastępczym. Przez cały czas trwania uroczystości odbywały się zabawy i konkursy rodzinne. Uśmiechnięte i kolorowe buzie dzieci są najlepszym dowodem na to, że tegoroczne obchody Dnia Rodzicielstwa Zatępczego były udane.
    Dyrektor i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie składają serdeczne podziękowania sponsorom, którzy wsparli organizację uroczystości dla piotrkowskich rodzin zastępczych:
   – właścicielom Pizerii “Tina”
   – właścicielom Centrum Zabaw dla Dzieci “Edan”
   – właścicielowi Stajni “Mateo”
   – właścicielom Lodziarni “Twist”
   – właścicielowi Firmy Stachowiak
   – właścicielom Restauracji “ U Dunina”
   – Centrum Ubezpieczeń PZU SA Tomaszowi Szajder
   – Prezesowi Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


spotkanie Dzień Rodzicielstwa Zastępczego spotkanie Dzień Rodzicielstwa Zastępczego spotkanie Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

spotkanie Dzień Rodzicielstwa Zastępczego spotkanie Dzień Rodzicielstwa Zastępczego spotkanie Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

22-05-2014

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do projektu
„Aktywizacja osób niepełnosprawnych szansą na zatrudnienie” została zakończona.

W dniu 29 kwietnia 2014 roku, odbył się czwarty (ostatni) etap rekrutacji.
   W roku 2014, dokumenty rekrutacyjne wypełniło łącznie 83 osoby.
Obecnie trwa weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych i diagnozowanie potrzeb potencjalnych uczestników projektu. Po zakończonej pracy utworzona zostanie lista osób przyjętych do projektu – 37 osób, a także lista osób rezerwowych – 20 osób.
Obie listy dostępne będą w Biurze Projektu w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Próchnika 34, pokój 28.

Projekt  „Aktywizacja osób niepełnosprawnych szansą na zatrudnienie” współfinansowany przez

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

 C z ł o w i e k      n a j l e p s z a     i n w e s t y c j a

13-05-2014

   Informujemy, ze zgodnie z ustawa z dnia 24 kwietnia o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 30 kwietnia 2014 r., poz. 559) następuje zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego:
        od 1 maja 20014 r. do 31 grudnia 2014 r. – 800,00 zł miesięcznie
        od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. – 1200,00 zł miesięcznie,
        od 1 stycznia 2016 r. – 1300,00 zł miesięcznie.

Od 1 stycznia 2017 r. kwota świadczenia pielęgnacyjnego będzie podlegać corocznej waloryzacji. Waloryzacja polega na zwiększeniu kwoty świadczenia o wskaźnik waloryzacji. Wskaźnikiem tym jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę.

06-05-2014

Dodatek energetyczny na okres od 01.05.2014r. do 30.04.2015r.
   W dniu 23 kwietnia 2014r. ukazało się obwieszczenie Ministra Gospodarki w sprawie stawek dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej na okres od 01.05.2014 do 30.04.2015.
Stawki dodatku energetycznego podane przez Ministerstwo Gospodarki nie uległy zmianie i kształtują się następująco:

        gosp. domowe 1 osobowe 11,36 zł. na 1 m-c
        gosp. domowe 2 – 4 osobowe 15,77 zł. na 1 m-c
        gosp. domowe 5 i więcej osobowe 18,93 zł. na 1 m-c
Wnioskodawcą o dodatek energetyczny może być osoba spełniająca łącznie poniższe przesłanki:
    1. musi mieć przyznany dodatek mieszkaniowy;
    2. jest stroną umowy z przedsiębiorstwem energetycznym ;
    3. zamieszkuje w miejscu dostarczania energii ;
Dodatek energetyczny przyznawany jest na wniosek, do którego wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć aktualną, kompleksową umowę z zakładem energetycznym (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub aktualną umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartą z zakładem energetycznym oraz ostatni rachunek lub fakturę VAT za energię elektryczną (w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy zakładu energetycznego).
Wnioski należy składać w siedzibie Zespołu Dodatków Mieszkaniowych w Piotrkowie Tryb. przy ul. Sienkiewicza 16a w godzinach 7.30 – 15.30 (we wtorki w godzinach 7.30 – 17.00).
Więcej informacji w sprawie dodatku energetycznego można uzyskać w siedzibie zespołu w Piotrkowie Tryb. przy ul. Sienkiewicza 16a, a także pod numerami telefonów : 44 732 37 25 lub 44 647 24 11. Wniosek do pobrania dostępny jest na stronie internetowej www.mopr.piotrkow.pl w zakładce : dokumenty do pobrania – dodatek energetyczny.

25-04-2014

   Przed świętami Wielkanocnymi w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia. Podczas spotkania przedstawiono multimedialną prezentację dotyczącą zagadnień rozwojowych dzieci objętych opieką zastępczą. Skupiono się przede wszystkim na skutkach niezaspokojenia potrzeb dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej. Zaprezentowano wytyczne jakimi powinni kierować się rodzice zastępczy, każdy z uczestników otrzymał wskazówki dotyczące w/w tematyki.
Ponadto uczestnicy wykonali prace manualne o tematyce wielkanocnej.
     W spotkaniu udział wzięło 13 osób. Omawiane problemy przyczyniły się do wzrostu kompetencji rodzicielskich w podejmowaniu działań opiekuńczo-wychowawczych.

spotkanie grupy wsparcia spotkanie grupy wsparcia spotkanie grupy wsparcia

spotkanie grupy wsparcia spotkanie grupy wsparcia spotkanie grupy wsparcia

22-04-2014

   Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi organizuje po raz szósty konkurs plastyczno – literacki .
    Celem konkursu jest szerzenie idei rodzicielstwa zastępczego oraz podkreślenie znaczenia rodziny – spędzania wspólnego czasu i zacieśnienia więzi.
         UCZESTNICY
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach zastępczych w województwie łódzkim. W konkursie mogą brać udział dzieci biologiczne rodziców zastępczych.
    1) Prace plastyczne
        - Grupa I dzieci w wieku od 3 do 10 r.ż.,
        - Grupa II dzieci i młodzież w wieku od 11 do 18 r.ż.,
        - Grupa III prace zbiorowe dzieci w wieku od 3 do 18 r.ż.
    2) Prace literackie
         - Dzieci w wieku od 7 do 18 r.ż..
         TEMAT
    1) Prace plastyczne
        - Grupa I dzieci w wieku od 3 do 10 lat zilustrują temat :
            „ Moi przyjaciele i Ja …”
        - Grupa II Dzieci i młodzież w wieku od 11 do 18 lat zilustrują poniższy temat :
             „Jak pomagam innym…?”
         - Grupa III Dzieci i młodzież w wieku od 3 do 18 lat zilustrują pracą temat :
             „Moi przyjaciele i Ja …”
             „Jak pomagam innym…?”

         2) Prace literackie
Dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat zilustrują pracą jeden z wybranych tematów :
             „Moi przyjaciele i ja …”         lub
             „Jak pomagam innym…?         lub
             „Rodzinne historie i jej bohaterowie…”
Praca plastyczna może wykorzystywać wszystkie techniki plastyczne (rysunek, grafika, szkice ołówkiem, wyklejanie, collage, mozaika ,grafika komputerowa, prace z materiałów ekologicznych, rzeźba, techniki mieszane i in.
W przypadku prac literackich można wykorzystać każdą dowolną formę np. wiersz, esej, opowiadane, reportaż, wywiad, komiks i in. Praca literacka może być połączona z pracą plastyczną.
         TERMIN SKŁADANIA PRAC
Prace należy składać do 9 maja 2014r. osobiście lub nadsyłać pocztą z dopiskiem na kopercie „Konkurs plastyczno –literacki dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych”. Każda praca powinna być zawierać na odwrocie :
    -tytuł pracy bądź komentarz uczestnika
    -imię i nazwisko autora oraz wiek ,
    -adres zamieszkania ,
    -nr telefonu uczestnika lub opiekuna ,
    -osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców i opiekunów.
Pozostałe informacje dotyczące konkursu możemy znaleźć:
    Regionalne Centrum Polityki Społecznej
     91-302 Łódź
     ul.Snycerska 8 / pani M.Kurowska tel.42 203 48 67/ www.rcpslodz.pl

         SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE.

18-04-2014

   W dniu 29.04.2014r. w godzinach od 10.00 do 13.00 w Świetlicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Próchnika 34, odbędzie się IV rekrutacja do projektu „Aktywizacja osób niepełnosprawnych szansą na zatrudnienie”.
Dotychczas do rekrutacji przystąpiło łącznie 63 osób.
Serdecznie zapraszamy kolejne zainteresowane kobiety i mężczyzn do wzięcia udziału w rekrutacji.

Projekt  „Aktywizacja osób niepełnosprawnych szansą na zatrudnienie” współfinansowany przez

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

 C z ł o w i e k      n a j l e p s z a     i n w e s t y c j a

10-04-2014

   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim – Zespół Dodatków Mieszkaniowych informuje, iż w okresie 2014.01.01 – 2014.03.31 objął pomocą w postaci dodatku mieszkaniowego 1 687 osób, dla których wypłacił 5 061 dodatków na łączną kwotę 1.298.716,78 zł.

strony << 1  2  3  4  5  >>     

 Archiwum aktualności


Copyright © 2006 MOPR - Piotrków Trybunalski