X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

Obszar A – Likwidacja bariery transportowej

OBSZAR A - LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ

Zadanie 1 - dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Adresaci:
● znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub  orzeczenie o niepełnosprawności,
● wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
● dysfunkcja narządu ruchu – należy przez to rozumieć dysfunkcję stanowiącą podstawę orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym - symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych - symbol orzeczenia: 12-C), wnioski mogą zostać pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym pod warunkiem, że wnioskodawca dołączy do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu

Kwota dofinansowania:
maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON -   8.000 zł  

Udział własny: co najmniej 15% ceny brutto zakupu/usługi

Częstotliwość udzielania pomocy: co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

Wykluczenia: posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub realizatoraZadanie 2 - dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania prawa jazdy kat. B

Adresaci:
● znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,                    
● wiek aktywności zawodowej,
● dysfunkcja narządu ruchu – należy przez to rozumieć dysfunkcję stanowiącą podstawę orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych  w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym - symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych - symbol orzeczenia: 12-C), wnioski mogą zostać pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym pod warunkiem, że wnioskodawca dołączy do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu

Kwota dofinansowania:
maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON -  2.200 zł, w tym:
a) dla kosztów kursu i egzaminów -  1.600 zł
b) dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z  zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) -  600 zł
Możliwość refundacji kosztów poniesionych w okresie do 180 dni przed dniem złożenia wniosku

Udział własny: co najmniej 25 % ceny brutto zakupu/usługi

Częstotliwość udzielania pomocy: co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

Wykluczenia: posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub realizatora
Wnioskodawca ubiegający się o refundację kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania, warunki uczestnictwa w programie musi spełniać także w terminie poniesienia kosztu objętego refundacją i/lub w okresie objętym refundacją kosztów.