X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

Obszar A – Likwidacja bariery transportowej

OBSZAR A - LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ

Zadanie 1 - dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Adresaci:
● znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub  orzeczenie o niepełnosprawności,
● wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
● dysfunkcja narządu ruchu – należy przez to rozumieć dysfunkcję stanowiącą podstawę orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym - symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych - symbol orzeczenia: 12-C), mogą zostać pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym pod warunkiem, że wnioskodawca dołączy do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu

Kwota dofinansowania:
maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON -   5.000 zł  

Udział własny: co najmniej 15% ceny brutto zakupu/usługi

Częstotliwość udzielania pomocy: co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

Wykluczenia: posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub realizatoraZadanie 2 - dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania prawa jazdy kat. B

Adresaci:
● znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,                    
● wiek aktywności zawodowej,
● dysfunkcja narządu ruchu – należy przez to rozumieć dysfunkcję stanowiącą podstawę orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych  w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym - symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych - symbol orzeczenia: 12-C), mogą zostać pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym pod warunkiem, że wnioskodawca dołączy do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu

Kwota dofinansowania:
maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON -  2.100 zł, w tym:
a) dla kosztów kursu i egzaminów -  1.500 zł
b) dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z  zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) -  600 zł
Możliwość refundacji kosztów poniesionych w okresie do 180 dni przed dniem złożenia wniosku

Udział własny: co najmniej 25 % ceny brutto zakupu/usługi

Częstotliwość udzielania pomocy: co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

Wykluczenia: posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub realizatora
Wnioskodawca ubiegający się o refundację kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania, warunki uczestnictwa w programie musi spełniać także w terminie poniesienia kosztu objętego refundacją i/lub w okresie objętym refundacją kosztów.