X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

Obszar C - Likwidacja barier w poruszaniu się

OBSZAR C - LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ

Zadanie 2 - dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Adresaci:  
● znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
● użytkownik wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Kwota dofinansowania: maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON -  3.000 zł
Możliwość refundacji kosztów poniesionych w okresie do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

Udział własny: nie wymagany

Częstotliwość udzielania pomocy: po zakończeniu okresu gwarancji

Wykluczenia: posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub realizatora
Wnioskodawca ubiegający się o refundację kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania, warunki uczestnictwa w programie musi spełniać także w terminie poniesienia kosztu objętego refundacją.

Zadanie 3 - dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,                    
- refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem  programu


Adresaci:  
● stopień niepełnosprawności,
● wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
● potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
● potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Kwota dofinansowania:
maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi - dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
- w zakresie ręki  -   9.000 zł,
- przedramienia -  20.000 zł,
- ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym -  26.000 zł,
- na poziomie podudzia -   14.000 zł,
- na wysokości uda (także przez staw kolanowy) -  20.000 zł,
- uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym -  25.000 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach
i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON.
Maksymalna kwota dofinansowania dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON
na spotkanie z beneficjentem programu - w zależności od poniesionych kosztów, wynosi nie więcej niż 200 zł.

Udział własny: co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi

Częstotliwość udzielania pomocy: co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

Wykluczenia: posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub realizatora

Zadanie 4 - dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,  tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
 - refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu

   
Adresaci:  
● stopień niepełnosprawności,
● wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
● potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
● potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Kwota dofinansowania:
maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 30% kwot ujętych  w  zadaniu 3 , obszar C
Maksymalna kwota dofinansowania dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON
na spotkanie z beneficjentem programu - w zależności od poniesionych kosztów, wynosi nie więcej niż 200 zł.

Udział własny: co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi

Częstotliwość udzielania pomocy: po zakończeniu okresu gwarancji

Wykluczenia: posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub realizatora
Wnioskodawca ubiegający się o refundację kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania, warunki uczestnictwa w programie musi spełniać także w terminie poniesienia kosztu objętego refundacją.