X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawanie legitymacji osób niepełnosprawnych oraz karty parkingowej

Zadania:

  Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawanie legitymacji osób niepełnosprawnych oraz karty parkingowej.

 

     Miejski Zespól do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Piotrkowie Trybunalskim


Orzeka dla celów pozarentowych osoby z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego:
          - o niepełnosprawności (osoby przed 16-tym rokiem życia),
          - o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16-tego roku życia).

oraz wydaje legitymacje i karty parkingowe osobom niepełnosprawnym w oparciu o posiadane ważne orzeczenia.


Procedura - wydawanie kart parkingowych przez przewodniczącego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności osobom niepełnosprawnym mającym znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.


Ważne informacje - Legitymacja osoby niepełnosprawnej a korzystanie z usług i uprawnień


Aktualna siedziba:

Adres: 97-300 Piotrków Tryb. ul. Dmowskiego 47 - w kompleksie budynków przychodni
Siedziba Zespołu jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich    

Tel/fax : 44 733-90-07

Tel/fax : 44 733-93-00

Zespół działa w oparciu o przepisy prawa:

* Ustawę z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz.776 z późn. zmianami);
* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U. Nr 17, poz. 162);
* Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 8.08.2003r. Nr 139, poz. 1328).

      W celu ubiegania się o ustalenie stopnia niepełnosprawności lub niepełnosprawności należy złożyć w Zespole, na obowiązujących formularzach:
* Wniosek zawierający dane osoby orzekanej, podpisany przez nią samą lub jej przedstawiciela ustawowego,
* Zaświadczenie lekarskie, wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku,
* Wyniki badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ  na ustalenie stopnia niepełnosprawności oraz datę jej powstania (czytelne kserokopie i do wglądu oryginały tych dokumentów).


W załączeniu – obowiązujące formularze. (do pobrania w dziale "Dokumenty do pobrania")

Uwaga: formularze powinny być skopiowane dwustronnie. Skopiowane jednostronnie, po wypełnieniu, na każdej stronie muszą zawierać nazwisko i imię osoby, której dotyczą oraz oryginalny podpis (lekarz – z pieczątką) sporządzającego dokument .