X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

Pomoc skierowana do dzieci pozbawionych właściwej opieki rodziców

I. RODZINY ZASTĘPCZE – ZADANIA


Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie w tym:

1. Traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej.

2. Zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych.

3. Zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych.

4. Zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań.

5. Zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne.

6. Zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka.

7. Umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowił inaczej.


II. PROCEDURA KWALIFIKACYJNA DLA KANDYDTAÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ


Pełnienie funkcji rodzinny zastępczej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka
może być powierzone osobom, które:

1. Dają rękojmie należytego sprawowania pieczy zastępczej.

2. Nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,

3. Wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego.

4. Nie są ograniczone w zdolnościach do czynności prawnych.

5. Są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

• zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz

• opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym.

6. Przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb w tym:

• rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

• wypoczynku i organizacji czasu wolnego. właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,


Jeżeli chcesz zostać rodziną zastępczą:

1. Omów plan przyjęcia dziecka w pieczę zastępczą ze swoją najbliższą rodziną, decyzję podejmijcie wspólnie.

2. Zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie otrzymasz wyczerpujące informacje na wszystkie nurtujące Cię pytania związane z procedurą kwalifikowania kandydatów na rodziców  zastępczych.

3. Po ukończonym szkoleniu i otrzymaniu zaświadczenia kwalifikacyjnego pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaproponują umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej.

4. Ostateczną decyzję o ustanowieniu rodziny zastępczej podejmie Sąd Rodzinny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia na które kieruje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim. 

1. Szkolenie kandydatów (60-godz) oraz odbycie 10-godz praktyki w zawodowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej - obowiązkowe, uczestniczą w nim kandydaci, którzy na podstawie zgromadzonych przez MOPR informacji uzyskali wstępną kwalifikację.

2. Rozmowa z pedagogiem dotycząca motywacji kandydatów, ich doświadczenia w opiece nad dziećmi. Rozmowa ma też na celu rozpoznanie możliwości, jakie mogą zaoferować dziecku/dzieciom kandydaci. Dotyczy też oczekiwań kandydatów, co do wieku i płci dziecka.

3. Badanie psychologiczne - jest to indywidualne spotkanie z kandydatami. Psycholog przeprowadza rozmowę oraz testy psychologiczne określające predyspozycje psychiczne osobowościowe i kompetencje wychowawcze kandydatów.

4. Po zakończeniu szkolenia, złożeniu dokumentów i uzyskaniu pozytywnej opinii psychologa i pedagoga dokonuje się kwalifikacji kandydatów.


III.  WSPARCIE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH


1. Świadczenia pieniężne

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania w kwocie:

660,00 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,

1000,00 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Rodzinie zastępczej lub prowadzącym rodzinny dom dziecka na dziecko niepełnosprawne przysługuje dodatek w wysokości 200,00 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie w kwocie:  2000,00 zł miesięcznie.

Świadczenie dla rodzin zastępczych wypłaca się na podstawie decyzji administracyjnej.

Szczegółowe zasady udzielania świadczeń dla rodzin zastępczych określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 332 )


2. Wsparcie koordynatora

Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka obejmuje się, opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:


• Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,

• Przygotowanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny - we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku

• Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu

• Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej

• Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacja prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających

• Udzielenia wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej

• Przedstawienie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.


IV.  USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ


1. Usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych lub regionalnych  placówek opiekuńczo-terapeutycznych po
2012 r.


Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, wysokość tej pomocy oraz wartość i składniki pomocy na zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków, którzy po 1 stycznia 2012 r. opuszczali rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332). Zgodnie z art. 140 ust. 1 w/w ustawy osobie umieszczonej w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu - opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, zwanej dalej „osobą usamodzielnianą" przyznaje się pomoc na:

• kontynuowanie nauki,

• usamodzielnienie,

• zagospodarowanie;


udziela się pomocy w uzyskaniu:

• odpowiednich warunków mieszkaniowych,

• zatrudnienia.


Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki i pomocy na usamodzielnienie osoba usamodzielniania składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.

Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie oraz udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych lub w uzyskaniu zatrudnienia składa się  w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.        

Wysokość pomocy na kontynuowanie nauki wynosi: nie mniej niż 500 zł miesięcznie. Przyznaje się ją na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia.

Pomoc ta przysługuje bez względu na dochód wychowanka.

Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana w kwocie nie niższej niż 1 500,00 zł. W przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności przysługuje pomoc w wysokości nie mniej niż 3 000,00 zł.


 

UWAGA!


Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i zagospodarowanie jest przyznawana osobie, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:

1. w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną – nie mnie niż 3 300,00 zł jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat;

2. w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną:

• nie mniej niż 6600 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,

• nie mniej niż 3300 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,

• nie mniej niż 1650 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.


2. Usamodzielnienie wychowanków z młodzieżowych ośrodków wychowawczych, domów pomocy społecznej, domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, wysokość tej pomocy oraz wartość i składniki pomocy na zagospodarowanie dla wychowanków, o których mowa powyżej reguluje ustawa z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 163) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz.U z 2012 r., poz. 954).

Zgodnie z art. 88 ust. 1 cyt. ustawy osoba pełnoletnia opuszczająca dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno - wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą:

1. pieniężną na usamodzielnienie;

2. pieniężną na kontynuowanie nauki;

3. w uzyskaniu odpowiednich warunków, w tym w mieszkaniu chronionym;

4. w uzyskaniu zatrudnienia;

5. na zagospodarowanie - w formie rzeczowej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie wysokość pomocy pieniężnej naliczana jest wg stawek podanych w procentach od kwoty podstawy 1 647 zł.
W zależności od rodzaju opuszczanej placówki i okresu przebywania w niej.

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie uzależniona jest od okresu pobytu w placówce i może wynosić od 100% do 400% podstawy.

Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej opuszczającej schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobowa opiekę lub młodzieżowy ośrodek wychowawczy ustala się w kwocie odpowiadającej:

• 300% podstawy (4.941 zł), jeżeli czas pobytu wynosił ponad 3 lata

• 200% podstawy ( 3.294 zł), jeżeli czas pobytu od 2 do 3 lat

• 100% podstawy ( 1.647 zł), jeżeli czas pobytu wyniósł od roku do 2 lat

Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej opuszczającej dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie lub dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ustala sie w kwocie odpowiadającej:

• 400% podstawy (4.941 zł), jeżeli czas pobytu wynosił ponad 3 lata

• 200% podstawy ( 3.294 zł), jeżeli czas pobytu od 2 do 3 lat

• 100% podstawy ( 1.647 zł), jeżeli czas pobytu wyniósł od roku do 2 lat

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki wynosi 30 % kwoty podstawy, tj. 1.647 zł x 30% = 494,10 zł miesięcznie.

1. Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej ustala się jako równowartość kwoty nie wyższej niż 300% kwoty podstawy.
W przypadku osoby usamodzielnianej niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym pomoc przysługuje w wysokości 300 % podstawy.

Pomoc na zagospodarowaniu polega na zakupie i przekazaniu osobie usamodzielnianej:

• niezbędnych urządzeń domowych ( np. lodówka, pralka, kuchenka gazowa itp.)

• pomocy naukowych (np. książki, komputer),

• sprzętu rehabilitacyjnego (np. wózek inwalidzki, proteza, sprzęt do ćwiczeń)

• sprzętu do podjęcia zatrudnienia

• materiałów do przeprowadzenia remontu mieszkania


 

UWAGA !


Pomoc pieniężna na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki jest uzależniona od kryterium dochodowego.

Powyższe pomoce przysługują, w przypadku:

osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę samodzielnie gospodarującą, tj. 1.084 zł

osoby wspólnie gospodarującej z rodziną nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 912 zł.

Pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki wychowankom usamodzielniającym się w oparciu o ustawę o pomocy społecznej udziela starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki, natomiast pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, w uzyskaniu zatrudnienia oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej udziela starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.


 

Jeśli myślisz o stworzeniu potrzebującym dzieciom prawdziwej rodziny,
przyjdź do nas pomożemy Ci podjąć decyzję !Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka 

ul. Wysoka 24/26

tel. 44 7336360
      44 7336364