X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

Środowiskowa pomoc społeczna

1.1. Udzielanie pomocy w formie świadczeń pieniężnych

1.1.1. - zasiłku stałego
1.1.2. - zasiłku okresowego
1.1.3. - świadczeń celowych i celowych specjalnych w szczególności z przeznaczeniem na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia, remontu mieszkania, opału, odzieży, a także koszt pogrzebu1.2. Udzielanie osobom uprawnionym pomocy w formie

1.2.1. - opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne
1.2.2. - opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne1.3. Dożywianie dzieci w szkołach


1.4. Udzielanie pomocy w ekonomicznym usamodzielnieniu


1.5. Zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców, w tym osób bezdomnych

1.5.1. - zapewnienie schronienia osobom tego pozbawionym
1.5.2. - zapewnienie gorącego posiłku
1.5.3. - zapewnienie ubrania
1.5.4. - udzielenie pomocy w przypadku zdarzenia losowego
1.5.5. - sprawienie pogrzebu1.6. Świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych


1.7. Pomoc osobom i rodzinom w sytuacjach kryzysowych

1.7.1. - udzielenie pomocy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej
1.7.2. - przyznanie pomocy w formie biletu kredytowanego1.8. Pomoc rodzinom w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo - wychowawczych

1.8.1. - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci


1.9. Praca socjalna i inne działania zmierzające do poprawy sytuacji mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego

1.9.1. - praca socjalna
1.9.2. - poradnictwo, pomoc w załatwieniu trudnych spraw urzędowych, prowadzenie mediacji służących poprawie sytuacji klienta, rzecznictwo, zawieranie umów w sprawie realizowania indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności1.10. Rozpoznawanie sytuacji życiowej oraz udzielanie pomocy uchodźcom


1.11. Organizowanie instytucjonalnych form opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi poprzez

1.11.1. - kierowanie do domów pomocy społecznej 
1.11.2. - dziennych ośrodków wsparcia1.12. Utrzymywanie i rozbudowa infrastruktury socjalnej

1.12.1. - udział w opracowywaniu powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych
1.12.2. - przeprowadzanie analiz sytuacji życiowych grup ludności
1.12.3. - podejmowanie inicjatyw zmierzających do poprawy sytuacji życiowej różnych grup ludności
1.12.4. - zapewnianie szkolenia i doskonalenia zawodowego
1.12.5. - udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach