X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

1. Stypendium szkolne

Stypendium szkolne przysługuje: - uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia; - wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także upośledzonym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację obowiązku szkolnego lub nauki do ukończenia 18. roku życia, - uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki (do ukończenia 18. roku życia).

O stypendium można się ubiegać, gdy dochód na osobę nie przekracza 514,00 netto.

Dzieci uczęszczające do tzw. „zerówek” objęte są rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, a nie obowiązkiem nauki szkolnej, zatem nie są uprawnione do otrzymania stypendium szkolnego.

Wniosek o przyznanie stypendium należy składać do 15 września w Zespole Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (ul Dmowskiego 47, parter p. 12).
Uczniowie szkół publicznych i wychowankowie ośrodków zlokalizowanych w Piotrkowie Trybunalskim wnioski pobierają w tych szkołach/ośrodkach. Natomiast uczniowie szkół niepublicznych, uczący się w szkołach poza miastem oraz słuchacze ww. kolegiów - wnioski pobierają i składają w Zespole Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.


Miesięczna wysokość stypendium w zależności od dochodu netto przypadającego na osobę w rodzinie uprawnionego wynosi:

- przy dochodzie do 360,00 zł   -  198,00 zł
- przy dochodzie powyżej 360,00 zł do 437,00 zł - 155,00 zł
- przy dochodzie powyżej 437,00 zł do 514,00 zł - 124,00 zł


Formami stypendium szkolnego są:

- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane przez szkołę w ramach planu nauczania, np. wyjście/wyjazdy do teatru, kina muzeum, wycieczki szkolne, „Zielone Szkoły” itp.,
- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym udziału w zajęciach organizowanych w zakresie poszerzenia wiedzy ucznia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, nauki języków obcych, zajęć plastycznych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie i innych, - pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup:

1. podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych oraz pomocy naukowych niezbędnych i wskazanych do procesu dydaktycznego;
2. przyborów szkolnych, np. zeszytów, długopisów, piórników, plecaków szkolnych itp.;
3. stroju na zajęcia sportowe, w tym również na pływalni (dresy, koszulki, strój kąpielowy, czepek, okulary, spodenki, obuwie sportowe, klapki na basen itp.) - jednak nie więcej niż dwie pary/komplety na semestr, i innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę;
4. komputera, oprogramowania, części do komputera, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, monitora komputerowego;
5. multimedialnych  programów edukacyjnych;
6. tuszu, tonera i papieru do drukarki, płyt CD i DVD;
7. pokrycie kosztów abonamentu internetowego;
8. związane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, np. zakup miesięcznych biletów związanych z dojazdem do szkół, opłacenie internatu, bursy itp. (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych).

Stypendia wypłacane są na zasadzie refundacji (zwrotu pieniędzy) po przedstawieniu oryginałów dowodów zakupu (faktur lub rachunków imiennych) przedmiotów i artykułów szkolnych oraz innych kosztów związanych z edukacją ucznia.