X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

1. Stypendium szkolne

Stypendium szkolne przysługuje: - uczniom szkół publicznych i niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia; - wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także upośledzonym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację obowiązku szkolnego lub nauki do ukończenia 18. roku życia, - uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki (do ukończenia 18. roku życia).

O stypendium można się ubiegać, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 514,00 zł netto (stan na dzień 12 lipca 2018 r.).

Dzieci uczęszczające do tzw. „zerówek” objęte są rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, a nie obowiązkiem nauki szkolnej, zatem nie są uprawnione do otrzymania stypendium szkolnego.

Wniosek o przyznanie stypendium należy składać do 15 września w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (ul Dmowskiego 47, parter p. 12). Uczniowie szkół publicznych i wychowankowie ośrodków zlokalizowanych w Piotrkowie Trybunalskim wnioski pobierają w tych szkołach/ośrodkach lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (ul Dmowskiego 47, parter p. 12). Natomiast uczniowie szkół niepublicznych, uczący się w szkołach poza miastem oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - wnioski pobierają i składają w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (ul Dmowskiego 47, parter p. 12). 

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie powyższego terminu.

Miesięczna wysokość stypendium ustalana będzie indywidualnie w zależności od dochodu netto przypadającego na osobę w rodzinie i występowania okoliczności o których mowa w art. 90d ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.): bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, gdy rodzina jest niepełna, z powodu zdarzenia losowego i innej okoliczności mającej wpływ na proces edukacyjny ucznia.

Formami stypendium szkolnego są:

 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane przez szkołę w ramach planu nauczania, np. wyjście/wyjazdy do teatru, kina muzeum, wycieczki szkolne, „Zielone Szkoły” itp.,
 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym udziału w zajęciach organizowanych w zakresie poszerzenia wiedzy ucznia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, nauki języków obcych, zajęć plastycznych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie i innych,
 • pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup:
 1.  podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych oraz pomocy naukowych niezbędnych i wskazanych do procesu dydaktycznego,
 2.  przyborów szkolnych, np. zeszytów, długopisów, piórników, plecaków szkolnych itp.,
 3.  stroju na zajęcia sportowe, w tym również na pływalni (dresy, koszulki, strój kąpielowy, czepek, okulary, spodenki, obuwie sportowe, klapki na basen itp.) - jednak nie więcej niż dwie pary/komplety na semestr, i innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,
 4.  komputera, oprogramowania, części do komputera, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, monitora komputerowego,
 5.  multimedialnych  programów edukacyjnych,
 6.  tuszu, tonera i papieru do drukarki, płyt CD i DVD, dyskietek,
 7.  pokrycie kosztów abonamentu internetowego,
 8.  związane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, np. zakup miesięcznych biletów związanych z dojazdem do szkół, opłacenie internatu, bursy itp. - dla uczniów szkół ponadpodstawowych,
 9.  biurka, krzesła/fotela do biurka, lampkę na biurko,
 10.  w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość refundacji innych zakupów do celów edukacyjnych.


Stypendia wypłacane są na zasadzie refundacji (zwrotu pieniędzy) po przedstawieniu dowodów zakupu (faktur lub rachunków imiennych wystawianych na rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia) przedmiotów i artykułów szkolnych oraz innych kosztów związanych z edukacją ucznia. Nie będą uwzględniane kopie dowodów płatności.