X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

2. Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialne z powodu zdarzenia losowego po złożeniu wniosku o przyznanie świadczenia.

Zdarzenia losowe uzasadniające przyznanie zasiłku szkolnego obejmują w szczególności:

  • śmierć jednego lub obojga rodziców (opiekuna prawnego),
  •  klęskę żywiołową,
  • ciężką chorobę członka rodziny, która wymaga ponoszenia zwiększonych nakładów finansowych,
  • utratę pracy przez oboje rodziców,
  • inne zdarzenia losowe, mające negatywny wpływ na sytuację materialną rodziny i jego proces edukacyjny.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku (wnioski pobiera i składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (ul Dmowskiego 47, parter p. 12).