X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

1. Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny jest świadczeniem mającym na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. 

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, lub osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami od 1 listopada 2014 r. przysługuje w przypadku gdy dochód rodziny lub dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 574,00 zł.

Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 664,00 zł.

W przypadku, gdy rodzina lub osoba ucząca się osiąga przychody z gospodarstwa rolnego wówczas przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód w wysokości 1/12 dochodu podawanego do publicznej wiadomości w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

Gdy dochód rodziny lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającą najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym.

Jeżeli natomiast w kolejnym okresie zostanie przekroczony dochód, to zasiłek rodzinny nie przysługuje. 

Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko do ukończenia 18 roku życia (w przypadku gdy się uczy to do 21 roku życia).

Zasiłek rodzinny przysługuje także studentom do ukończenia przez nich 24 roku życia, ale jedynie w przypadku gdy legitymują się oni orzeczeniem o co najmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.


Zasiłek rodzinny nie przysługuje, w przypadku gdy:

- dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lubw rodzinie zastępczej;

- osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

- dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

- osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjnena rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że:

- rodzice lub jedno z rodziców nie żyje;

- ojciec dziecka jest nieznany;

- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

- sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

W okresie od 1 listopada 2014 roku do 31 października 2015 roku:

- 77,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;

- 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

- 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.