X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

4. Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem przyznawanym w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującego się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, osobie, która ukończyła 75 rok życia, a także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w przypadku gdy niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także na dzieci niepełnosprawne przebywające w rodzinach zastępczych.

W celu otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego nie trzeba spełniać żadnych kryteriów dochodowych.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego, a także osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymania, jeżeli pobyt tej osoby i udzielane przez tę instytucję świadczenia częściowo lub w całości finansowane są z budżetu państwa lub z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest miesięcznie w kwocie 153,00 zł.


Do wniosku o zasiłek pielęgnacyjny należy dołączyć:

 

  1. orzeczenie o niepełnosprawności, albo
  2. orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności, albo
  3. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  4. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny.