X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

7. Wymagane dokumenty

Wnioski dotyczące świadczeń rodzinnych można pobierać i składać:

MOPR Zespół ds. Świadczeń Rodzinnych ul. Sienkiewicza 16a

tel. 44 732 37 25, 044 647 24 11

w godzinach: 

poniedziałek, środa, czwartek, piątek : od 7:30 do 15:30
wtorek: od 7:30 do 17:00


We wniosku o zasiłek rodzinny wpisuje się także informacje, o jakie dodatki wnioskodawca zamierza się ubiegać.

Wniosek należy udokumentować załączając:

1. Kopia dokumentu tożsamości - oryginał do wglądu

2. Odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka - oryginał do wglądu

3. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka - oryginał do wglądu

4. Kopie aktów zgonu rodziców lub kopie odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się - oryginał do wglądu

5. Kopię karty pobytu , w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającego status uchodźcy lub posiadającego zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczypospolitej Polskiej - oryginał do wglądu


W zależności od rodzaju świadczenia lub dodatku należy dodatkowo dołączyć:

• Kopię prawomocnego wyroku sądu rodzinnego o przysposobieniu dziecka (oryginał do wglądu) bądź informacje sądu o toczącym się postępowaniu,

• Kopię prawomocnego wyroku sądu o rozwodzie bądź separacji - oryginał do wglądu,

• Kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty lub orzekającego o oddaleniu powództwa o ustalenie świadczenia alimentacyjnego - oryginał do wglądu

• Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka , w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany

• Zaświadczenie naczelnika aresztu lub zakładu karnego o okresie przebywania drugiego z małżonków w areszcie lub zakładzie karnym

• Kopie odpisu wyroku sądu orzekającego ubezwłasnowolnienie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej drugiego z małżonków

• Zaświadczenie ze szkoły potwierdzające, że twoje dziecko się uczy (dotyczy dzieci po 18 roku życia)

• Zaświadczenie ze szkoły, że dziecko uczy się w innej miejscowości, dokument potwierdzający, że jest tymczasowo zameldowane w bursie lub internacie (można go uzyskać w sekretariacie szkoły)

• Zaświadczenie ze szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawnośc, jeżeli uczy się w szkole wyższej

• Zaświadczenie od pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony; zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego ; zaświadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych; zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawnościz powodów terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu.