X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO „AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE”

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO „AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE” NA TLE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE.

      Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim obejmuje średnio ok. 3% mieszkańców naszego miasta. Najczęstsze przyczyny zwracania się o pomoc do MOPR, to ubóstwo wynikające z bezrobocia i niepełnosprawność. Beneficjentów MOPR cechuje bierność w poszukiwaniu nowych możliwości poprawy swojej sytuacji, uzależnienie się od świadczeń socjalnych, brak motywacji do działania, niska samoocena, lęk przed zmianą, brak odpowiednich kwalifikacji, podstawowych umiejętności dostosowanych do aktualnych wymagań rynku pracy.


W latach 2009 – 2014 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim realizował projekt systemowy „Aktywizacja osób niepełnosprawnych szansą na zatrudnienie”.

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:

Priorytetu VII  Promocja integracji społecznej,

Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,

Poddziałania 7.1.2  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.Projekt skierowany był do osób, które:

 • Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub grupę inwalidzką, bądź pozostają bezrobotnym w wieku 15 – 30 lat;
 • Korzystają ze świadczeń pomocy społecznej;
 • Są w wieku aktywności zawodowej;
 • Są nieaktywni zawodowo;
 • Zamieszkują na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
 • Są zainteresowane poprawą własnej sytuacji społeczno – zawodowej;
 • Są zagrożenie wykluczeniem społecznym.


Głównym celem projektu był rozwój aktywnej integracji wśród klientów MOPR w Piotrkowie Trybunalskim, oraz pracy socjalnej.

Cel główny osiągnięty został poprzez następujące cele szczegółowe:

 • Wzrost potencjału społeczno – zawodowego uczestników projektu przyczyniający się do powrotu na rynek pracy i życia społecznego;
 • Poprawa sytuacji materialno – bytowej poprzez wsparcie finansowe dla uczestników projektu
 • Wzrost poziomu integracji uczestników projektu i ich otoczenia w wyniku realizacji działań o charakterze środowiskowym;
 • Zwiększenie potencjału kadrowego MOPR.


Powyższe cele zgodne są  z:
 

 1. głównym celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -  Wzrostem poziomu  zatrudnienia i  spójności społecznej zrealizowanym poprzez zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego;
 2. celem Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”- Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie.
 3. celem strategicznym Nr 5 Wojewódzkiej Strategii w Zakresie Polityki Społecznej – zwiększenie samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, celem Nr 5 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ( na lata 2009 -2013), tj. stworzenie osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym warunków do udziału w różnych formach życia społecznego.
 4. polityką równych szans.


Ponadto, przy realizacji Projektu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  w Piotrkowie Trybunalskim współpracował z Powiatowym Urzędem Pracy na podstawie zawartego porozumienia o  wzajemnej współpracy.

Udział w przedmiotowym projekcie rozpoczęło łącznie 227 osób  (121 K i 106 M),  15 uczestników przerwało udział w trakcie jego realizacji, a 212 BO ( 115 K i 97 M ) ukończyło go pomyślnie . Z wszystkimi uczestnikami projektu pracownicy socjalni zawarli kontrakty socjalne, określające rodzaje działań  i obowiązki uczestników.

Realizacja projektu oparta była o następujące Zadania:

Zadanie 1  - Aktywna integracja;
Wartość zadania w latach 2009-2014 - 774 871,08zł:

I. kursy zawodowe:

 

 1.  Rękodzieło;
 2.  Rękodzieło i florystyka;
 3.  Mała gastronomia;
 4.  Opiekun osób starszych i dziecka;
 5.  Kierowca operator wózków jezdniowych ;
 6.  Grafika komputerowa;
 7.  Podstawy obsługi komputera;
 8.  Pracownik biurowy z MS OFFICE i podstawami Internetu;
 9.  Spawacz MIG – MAG;
 10.  Uprawnienia SEP do 1 KV;
 11.  Profesjonalny sprzedawca;
 12.  Kurs kosmetyczny;
 13.  Magazynier z obsługą wózków widłowych;
 14.  Magazynier fakturzysta z obsługą kasy fiskalnej;
 15.  Pracownik hurtowni i magazynu (z obsługą komputera);
 16.  Prawo jazdy kat „C”;
 17.  Podstawy księgowości;
 18.  Przedstawiciel handlowy;
 19.  Barman;
 20.  Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL CORE);


II. Usługi wspierające aktywizację społeczną:
 

 1. wsparcie asystenta rodziny;
 2. konsultacje psychologiczne, w tym trening umiejętności i kompetencji społecznych,  oraz poradnictwo i wsparcie indywidualne i grupowe
 3. zajęcia dotyczące wizażu dla kobiet;
 4. poradnictwo specjalistyczne lekarza ginekologa dla kobiet;
 5. poradnictwo specjalistyczne lekarza urologa dla mężczyzn;
 6. rehabilitacja zdrowotna;
 7. zajęcia na krytej pływalni;
 8. grupa wsparcia.


III. Usługi wspierające aktywizację zawodową:
 

 1. objęcie  uczestników wsparciem doradcy zawodowego;
 2. czteromiesięczny staż zawodowy dla 1 uczestnika projektu od 2013r;
 3. diagnoza zawodowa - na poszczególne kursy zawodowe, od 2013 roku, uczestnicy  kierowani   byli   na podstawie diagnozy  przeprowadzonej  przez doradcę zawodowego.
 

Zadanie 2 – Praca socjalna.

Wartość zadania w latach 2009-2014 - 351 867,86zł:

                 W ramach niniejszego zadania pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim prowadzili w środowiskach uczestników projektu szeroko rozumianą pracę socjalną. Miała ona na celu przede wszystkim pomoc w zwiększeniu uczestnictwa w życiu społecznym, osobom uczestniczącym w projekcie i ich rodzinom.  Pracownicy socjalni przeprowadzali wywiady środowiskowe, motywowali klientów do uczestnictwa w projekcie, a także monitorowali wywiązywanie się z ustaleń zawartych w kontrakcie socjalnym.
Ponadto, w ramach niniejszego zadania, od początku realizacji projektu systemowego został zatrudniony pracownik socjalny doradca ds. osób niepełnosprawnych, który realizował zadania wynikające z realizacji niniejszego projektu, a także wykonywał pracę w terenie.


Zadanie 3 – Zasiłki i pomoc w naturze.

Wartość zadania w latach 2009-2014 - 111 161,17 zł:

          Wszystkim uczestnikom projektu  wypłacane były zasiłki celowe z tytułu wzrostu wydatków związanych z udziałem w projekcie.


Zadanie 4 - Działania o charakterze środowiskowym.

Wartość zadania w latach 2009 – 2014 - 57 604,00zł:

Dla  uczestników projektu w okresie 2009 – 2014r organizowano następujące działania środowiskowe:

 

 1.  Spotkania integracyjne;
 2.  Pikniki integracyjne;
 3.  Spotkanie wielkanocne
 4.  Wyjście do  kina;
 5.  Wyjazd do teatru;
 6.  Wycieczka autokarowa do stolicy;
 7.  „Andrzejki”
 8.  Wspólne kolędowanie;


Działania o  charakterze środowiskowym przyczyniły się do zwiększenia integracji osób niepełnosprawnych w środowisku, zwiększenia ich motywacji, jak również propagowania alternatywnych form spędzania czasu wolnego.


Zadanie 7 – Zarządzanie projektem i Koszty pośrednie.

Wartość zadania w latach 2009-2014 - 183 260,16zł:

    W ramach niniejszych zadań dokonano zaplanowanych zakupów, niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu tj: naklejki do oznakowania sprzętu i dokumentacji, szafy metalowe na dokumenty, artykułów biurowych, doposażono ponadto stanowiska pracy kadry projektu a także wypłacono dodatki i zrefundowano części wynagrodzenia kadry projektu.
Prowadzono też działania mające na celu  właściwą promocję projektu tj:

 •  zamieszczanie ogłoszeń w prasie lokalnej;
 •  zamieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej MOPR;
 •  zakup materiałów promocyjnych dla uczestników projektu.


Dzięki zdobyciu nowych umiejętności, uczestnicy projektu mieli możliwość poszerzenia możliwości poszukiwania pracy. Część z nich  znalazła i kontynuuje zatrudnienie.


Realizacja projektu „Aktywizacja osób niepełnosprawnych szansą na zatrudnienie”  maiła pozytywny wpływ na dokonanie zmian nie tylko u uczestników projektu, ale też innych  podmiotów niż grupa docelowa. Uczestnictwo w projekcie dało szansę poprawy sytuacji rodzin także na tle społeczności lokalnej.

Wartość projektu w latach 2009 – 2014 - 1 526 363,96 zł, w tym:

– wkład własny (jst) – 160 268,22zł;
– budżet państwa – 1 366 095,74zł;