X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

Obszar B - Likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

OBSZAR B - LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICTWA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM

Zadanie 1 - dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Adresaci:  

● znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
● wiek do lat 18 lub  wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
● dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku

Kwota dofinansowania:
maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi:
- dla osoby niewidomej -  20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie -  12.000 zł,
- dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku - 8.000 zł,
- dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych - 5.000 zł

Udział własny: co najmniej 10%  ceny brutto zakupu/usługi

Częstotliwość udzielania pomocy: co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

Wykluczenia: posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub realizatora

Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Adresaci:  
● znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
● wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
● dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku

Kwota dofinansowania:
maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi:
- dla osoby głuchoniewidomej -  4.000 zł,
- dla pozostałych adresatów obszaru -  2.000 zł
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.

Udział własny: nie jest wymagany

Częstotliwość udzielania pomocy: co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

Wykluczenia: posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub realizatora

Dysfunkcja obu kończyn górnych - należy przez to rozumieć stan potwierdzony zaświadczeniem lekarskim: wrodzony brak lub amputację obu kończyn górnych - co najmniej w obrębie przedramienia, a także dysfunkcję charakteryzującą się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych w stopniu znacznie utrudniającym korzystanie ze standardowego sprzętu elektronicznego, wynikająca ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe).

Dysfunkcja narządu wzroku - należy przez to rozumieć dysfunkcję wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także w przypadku:
a) gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia                           
     o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale wnioskodawca przedłoży
     zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że
     osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji)
     w oku lepszym równą lub poniżej 0,05 i/lub ma zwężenie pola widzenia do
     20 stopni;
b) osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia - gdy wnioskodawca przedłoży
    zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że
    osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji)
    w oku lepszym równą lub poniżej 0,1 i/lub ma zwężenie pola widzenia do                      
    30 stopni
przy czym osoby niepełnosprawne posiadające dysfunkcje narządu wzroku wymienione w lit. a i lit. b, są traktowane jak osoby niewidome.

Sprzęt elektroniczny lub jego  elementy lub oprogramowanie - należy przez to rozumieć komputer (stacjonarny lub mobilny) oraz/lub współpracujące z nim urządzenia i dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczenie skutków rodzaju i stopnia  niepełnosprawności (z uwzględnieniem definicji urządzeń brajlowskich); głównym kryterium uznania kwalifikowalności danego kosztu są indywidualne i specyficzne dla danego rodzaju dysfunkcji – potrzeby związane z rehabilitacją zawodową i społeczną potencjalnego beneficjenta.

Urządzenia brajlowskie - należy przez to rozumieć elektroniczne urządzenia, zdolne tworzyć wypukłą formę informacji wyjściowej, możliwą do odczytania przy pomocy zmysłu dotyku.