X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

Obszar D - Dofinansowanie lub refundacja kosztów opieki nad osobą zależną (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem)

OBSZAR D - DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA KOSZTÓW OPIEKI NAD OSOBĄ ZALEŻNĄ (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem)

Przez osobę zależną należy rozumieć dziecko będące pod opieką wnioskodawcy i przebywające w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole)

Adresaci:
● znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
● aktywność zawodowa; przez aktywność zawodową należy rozumieć: zatrudnienie lub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu,
pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka

Kwota dofinansowania:
maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON 200 zł miesięcznie - tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.
Możliwość refundacji kosztów poniesionych w okresie do 180 dni przed dniem złożenia wniosku

Udział własny:
nie mniej niż 15 % ceny brutto zakupu/usługi

Wykluczenia: posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub realizatora

Wnioskodawca ubiegający się o refundację kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania, warunki uczestnictwa w programie musi spełniać także w okresie objętym refundacją kosztów.