X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

MODUŁ II - Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

MODUŁ II - POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE
                    WYŻSZYM


Adresaci: 
 
● znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
● nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne które:
• posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub realizatora programu,
• aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny)

Dofinansowanie:

1. Kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących
    semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:  
    1) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
    2) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - 
        do 4.000 zł,
    3) opłaty za naukę (czesne[2]) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej,
        aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym
        kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie
        powyżej 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość
        przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy[1] nie przekracza kwoty            
        583 zł (netto) na osobę.

2. Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania
    kosztów opłaty za naukę (czesne) dla wnioskodawcy, którego przeciętny
    miesięczny dochód przekracza kwotę, o której mowa w  ust. 1 pkt 3 lub
    zwiększenia kwoty dofinansowania dodatku na uiszczenie opłaty za
    przeprowadzenie przewodu doktorskiego może być podjęta przez Pełnomocników
    Zarządu w Biurze PFRON,  na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii
    właściwego realizatora programu lub Oddziału PFRON. W opinii tej realizator
    programu lub Oddział PFRON wskazuje w szczególności:
    1) proponowaną wysokość dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) lub
        opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego,

    2) uzasadnienie  proponowanej decyzji, w tym:
        a) dotyczące wysokości dofinansowania, przede wszystkim ze względu na
            atrakcyjność kierunku nauki wybranego przez wnioskodawcę na otwartym   
            rynku pracy,
        b) wskazanie innych okoliczności zasługujących na indywidualne rozpatrzenie
            sprawy (na podstawie informacji przekazanych przez wnioskodawcę),
    3) średni i najniższy, procentowy udział środków PFRON w dofinansowanych
        przez realizatora programu kosztach:
        a) opłaty za naukę (czesne) w ramach wniosków wnioskodawców, których
            przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę, o której mowa w  ust. 1
            pkt 3,
        b) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego,
            objętych pomocą ze środków PFRON w semestrze/półroczu, którego dotyczy
            proponowana decyzja,
     4) wysokość limitu środków PFRON  w dyspozycji realizatora programu na
         dofinansowania w module II (na dzień sporządzenia opinii) wraz z informacją,
         czy decyzja wymaga zwiększenia tego limitu,
     5) wykaz analizowanych dokumentów stanowiących podstawę wydanej opinii.

3. W przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch               
     i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota
     dofinansowania opłaty za naukę (czesne[2]) może być zwiększona o równowartość
     połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym
     dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy
     wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy[1] nie przekracza
     kwoty 583 zł (netto)  na osobę.

4. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1może być
    zwiększony, nie więcej niż o: 
700 zł  - w przypadkach, które określi realizator programu,
500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,  
300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
300 zł – w przypadku gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.   

5. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 4
    nie przysługuje w przypadku, gdy   wnioskodawca:
● w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach programu.

6. Wyliczona kwota dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne[2]), o której
    mowa w ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3, ulega zmniejszeniu o 300 zł w przypadku, gdy 
    wnioskodawca po pomyślnym ukończeniu nauki objętej dofinansowaniem ze  
    środków PFRON w zakresie danej formy edukacji na poziomie wyższym,
    ponownie  rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji
    na poziomie wyższym chyba, że wnioskodawca:
    1) ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na
        poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków
        PFRON; albo
    2) jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy
        edukacji na poziomie wyższym, wówczas zmniejszenie kwoty dofinansowania
        kosztów nauki (czesne[2]) – nie obowiązuje.

7. Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia,
    o którym mowa w  ust. 3 pkt 1 i ust. 4, ma charakter progresywny i motywacyjny.
    Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów
    w nauce i wynosi:
    1) do 25% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku –
        w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich
        form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających
        jeden rok – do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku,
    2) do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku –
        w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach
        wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
    3) do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku –
        w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy  edukacji
        na poziomie wyższym,
    4) do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku –
        w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej
        formy  edukacji na poziomie wyższym,
    przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą
    otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.8. Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku
    na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po
    zawarciu umowy dofinansowania.

9. Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po przekazaniu
    realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę
    semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze
    szkoły/uczelni, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte
    planem/programem studiów/nauki.

10.Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych
    niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia)  - nie uczęszczał na zajęcia objęte
    planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie
    realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem,
    zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym
    semestrze/półroczu.

11.Dopuszczalność udzielania pomocy w ramach modułu II:
    1) każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie
        maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form
        kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy także wsparcia
        udzielonego w ramach programów PFRON:
        a) „STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
        b) „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
        z uwzględnieniem pkt 2,
    2) wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków
         PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1,
         mogą uzyskać pomoc w ramach programu  - do czasu ukończenia
         rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane 
         zgodnie z planem/programem studiów,
   3) decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania
        przez wnioskodawcę semestru/półrocza/ roku szkolnego lub akademickiego –
        należy do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4,
   4) wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru/półrocza/roku 
       szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę jest dozwolona w ramach
       dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/półroczy, o której mowa w pkt 1 –
       z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić nie więcej niż dwa razy wciągu trwania
       nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym (szkoła
       policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami
       doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub
       akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego
       niezależnych (np. stan zdrowia, likwidacja/zamknięcie kierunku),
   5) wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem przekroczy limit,
       o którym mowa w pkt 4 (po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza),
        zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym
        semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie
        może korzystać z pomocy w module II, z uwzględnieniem pkt 6,
    6) na pisemny wniosek realizatora programu, decyzję o wyrażeniu zgody na
        ponowne dofinansowanie kosztów nauki w przypadku wnioskodawcy, który ze
        względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zlicza semestru/półrocza objętego
        dofinansowaniem w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym,
         podejmują Pełnomocnicy Zarządu w Biurze PFRON; w przypadku podjęcia
         decyzji, zwrot kwoty dofinansowania  kosztów nauki, o którym mowa w pkt 5 –
         nie ma zastosowania.

12.W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami
     studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za
     przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Udział własny w zakresie kosztów czesnego:
- 15% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 dla  zatrudnionych[3] beneficjentów programu, którzy korzystają  z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
- 65% wartości czesnego - w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa w ust. 3 dla zatrudnionych[3] beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków)

z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu  nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę. 

Wnioskodawca ubiegający się o refundację kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania, warunki uczestnictwa w programie musi spełniać także w terminie poniesienia kosztu objętego refundacją lub w okresie objętym refundacją kosztów

W sytuacji, gdy łączna wartość uzyskanego dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu przekracza kwotę 10.000 zł, zabezpieczeniem udzielonego dofinansowania jest weksel własny in blanco wystawiony przez wnioskodawcę i opatrzony klauzulą „bez protestu”. Górną wartością sumy wekslowej jest wartość udzielonego dofinansowania, powiększona o odsetki, określone w umowie dofinansowania  oraz koszty dochodzenia roszczeń.
Materiały dotyczące pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 2017 zamieszczone są na stronie internetowej: www.pfron.org.pl oraz www.mopr.piotrkow.pl


Wnioski należy składać do samorządu powiatowego, który realizuje program na terenie samorządu powiatowego, właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy [4].


Dla mieszkańców miasta Piotrkowa Trybunalskiego wnioski przyjmowane są w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie  – Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
97-300 Piotrków Trybunalski Al. 3-go Maja 31
tel. (44) 649-65-35, (44) 733-90-06

W przypadku Modułu II – wnioski przyjmowane są w dwóch terminach:
● od dnia 06 marca 2017r. do dnia 30 marca 2017r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017),
● od dnia 01 września 2017r. do dnia 10.10.2017r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018)   [1] Przeciętny miesięczny dochód wnioskodawcy – należy przez to rozumieć dochód                        
       w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, o jakim mowa            
       w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016r.,   
       poz. 1518), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek;
       dochody z różnych źródeł sumują się; w przypadku działalności rolniczej – dochód  ten
       oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych 
       gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r. (Obwieszczenie Prezesa 
       Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2016 r.  – M.P. 2016 poz. 932), 
       według wzoru: [(1.975 zł x liczba hektarów)/12)] / liczba osób w gospodarstwie 
       domowym wnioskodawcy,


    [2] Czesne – należy przez to rozumieć opłatę pobieraną za naukę w szkole policealnej
      lub   wyższej w okresie objętym umową dofinansowania; opłata za naukę (czesne) nie
      obejmuje  innych opłat  z tytułu usług edukacyjnych (przykładowo: opłaty związanej
      z powtarzaniem  określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce,
      za zajęcia nie objęte planem studiów, za studia realizowane w języku obcym) ani
      innych opłat przewidzianych  przepisami prawa powszechnie obowiązującego
      (przykładowo za wydanie: legitymacji   studenckiej i jej duplikatu, dyplomu ukończenia
      studiów, jego duplikatu oraz dodatkowego  odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język
      obcy, itp.), które to koszty mogą być pokrywane  przez beneficjenta pomocy ze
      środków dofinansowania przyznanego w formie dodatku na pokrycie kosztów
      kształcenia,

    [3]  Za zatrudnienie uważa się:
 stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,
 stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,
 działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ( Dz.U. z 2016r., poz. 277),
 działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2016r., poz. 1829),
 zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na okres nie krótszy niż
6 miesięcy (okresy obowiązywania umów następujących po sobie, sumują się),
 staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 645 z późn. zm.)

okresy zatrudnienia wnioskodawcy w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują po sobie w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się w okres zatrudnienia,

  [4] Miejsce zamieszkania – należy przez to rozumieć, zgodnie z normą kodeksu 
       cywilnego (art. 25 KC) miejscowość, w której wnioskodawca przebywa z zamiarem 
        stałego pobytu, będąca ośrodkiem życia codziennego wnioskodawcy, w którym     
        skoncentrowane są jego plany życiowe (cechy ośrodka osobistych i majątkowych 
        interesów); o miejscu zamieszkania nie decyduje jedynie fakt przebywania w
        określonym mieście, ale również zamiar stałego pobytu i chęć skoncentrowania swoich 
        interesów życiowych w danym miejscu; można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.