X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

Wniosek o świadczenie wychowawcze jest bezpłatny, za jego pobranie i złożenie nie ma opłat.

W związku z powstającymi kolejnymi stronami internetowymi, na których można pobrać wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego informujemy, że strony te nie są związane z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Służą jedynie próbom wyłudzenia pieniędzy za pobranie wniosku.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że  Powiat Miasto Piotrków Trybunalski przystąpił w 2016 roku do kolejnej edycji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON - MODUŁ I  i MODUŁ II.  Program realizowany jest przez  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  w Piotrkowie Trybunalskim.

Celem głównym programu „Aktywny samorząd” jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających  uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
W miesiącu styczniu i lutym 2016 roku odbyły się dwa spotkania grupy wsparcia. Podczas pierwszego określono tematykę spotkań na cały 2016 rok.
Zespół Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ul. Sienkiewicza 16a organizuje dnia 5 marca 2016 r. w godzinach 9:00 - 13:00 dzień otwarty, aby przybliżyć zasady przyznawania świadczenia wychowawczego.
Program „Rodzina 500 plus” ruszy w całej Polsce już w kwietniu tego roku. To pierwsze tak szerokie wsparcie polskich rodzin po 1989 roku.
11 lutego 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
  • Ustawa określa warunki nabywania świadczenia wychowawczego.
  • Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka.
  • Świadczenie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka, do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
  • Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.
  • Świadczenie na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli zostanie spełnione kryterium dochodowe. Wynosi ono 800,00 zł netto w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie lub jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 1200,00 zł netto.
  • Na drugie i następne dzieci nie stosuje się kryterium dochodowego.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piotrkowie Trybunalskim już po raz dziewiąty włączy się aktywnie do akcji „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. W ramach w/w akcji, tj. w okresie od 22.02.16r. do 26.02.16r. w godz. 13.00 – 15.00 w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim Al. 3go Maja 13/15 - dyżury pełnić będą pracownicy socjalni z MOPR.
Ponadto pracownik reprezentujący Ośrodek Interwencji Kryzysowej będzie pełnił dyżur w dniu 22.02.2016r. w godz. 10.00 – 12.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim w pokoju 8.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 wydawana jest przez fundację „Divine Mercy” przy ul. Zamurowej 1 pomoc w formie paczek żywnościowych dla osób skierowanych do programu. Termin odbioru żywności został ustalony na okres od 22 do 24 lutego 2016r.
Aktualnie w związku trwającym remontem ul. Zamurowej i brakiem możliwości dojazdu do budynku termin odbioru żywności (22, 23, 24 lutego 2016r.) został odwołany. Nowy termin nie został jeszcze ustalony.
W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim od lutego 2016r. odbywają się spotkania grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Grupa przeznaczona jest dla osób, które na co dzień doświadczają przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej bądź ekonomicznej i nie potrafią przerwać destrukcyjnej relacji. Celem udziału w grupie jest otrzymanie wsparcia w bezpiecznej atmosferze, gdzie zaufanie do innych ludzi ponownie może zostać odbudowane.