X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

11. Inne informacje

W jaki sposób obliczany jest dochód do zasiłku.

Osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne muszą wykazać wszystkie dochody (jedynie bez świadczeń z pomocy społecznej).

Czyli np. wynagrodzenie za pracę, dochód z działalności gospodarczej, emerytury i renty, zasiłki chorobowe, stypendia, alimenty, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ekwiwalenty, ryczałty, diety, dochody uzyskiwane za granicą RP .

Muszą to być dochody netto, na rękę (innymi słowy - po odliczeniu podatku , składek, alimentów świadczonych na rzecz innych osób).

Dane najlepiej wyciągnąć z rozliczenia rocznego dla urzędu skarbowego.

W roku 2011 składając wniosek o zasiłek wykazujemy dochody netto za rok 2010.

Dochód dzielimy przez 12 miesięcy i przez liczbę członków rodziny.

W ten sposób uzyskujemy dochód na osobę w rodzinie.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, który obecnie będzie trwał od 1 listopada 2011 do 31 października 2012 roku.

Wniosek wraz niezbędnymi dokumentami można także przesłać pocztą , konieczne jest jednak uwierzytelnienie nadesłanych dokumentów.

Kopię dokumentów może uwierzytelnić podmiot realizujący świadczenia rodzinne, notariusz lub instytucja , która dokument wydała.

W przypadku zmiany liczby członków rodziny - urodzenie dziecka , usamodzielnienie dziecka, rozwód, śmierć, wyjazd za granicę itd. - należy ten fakt zgłosić organowi wypłacającemu zasiłek .

Zmiana ta wpływa na uprawnienia do świadczeń rodzinnych.


Utrata dochodu - oznacza to utratę dochodu spowodowaną:


1. uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

a) utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych,

b) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawieumowy o dzieło,

c) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego , a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej , z wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,

d) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej,WAŻNE:

- w przypadku utraty przez członka rodziny dochodu , od dochodu rodziny odejmuje się przeciętną miesięczną kwotę utraconego dochodu 

- nie pomniejsza się dochodu rodziny o dochód utracony , jeżeli w tym samym roku kalendarzowym osoba uzyskała inny dochód i nie utraciła go przed zgłoszeniem wniosku o zasiłek , bez względu na przerwę w uzyskiwaniu dochodów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

- prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu , nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku

- do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający utratę przez członka rodziny dochodu oraz wysokość utraconego dochodu2. Uzyskanie dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

a) zakończeniem urlopu wychowawczego,


b) uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych  lub stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych

c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,

d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego , a także emerytury lub renty,renty rodzinnej lub renty socjalnej , z wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego

e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej,WAŻNE:

- w przypadku uzyskania przez członka rodziny dochodu po roku , z którego dochody stanowią podstawę do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych , do dochodu rodziny dodaje się miesięczną kwotę dochodu uzyskanego przez członka rodziny

-do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający uzyskanie przez członka rodziny dochodu oraz wysokość uzyskanego dochodu

- w przypadku gdy dochód rodziny powiększony o uzyskany dochód powoduje utratę prawa do świadczeń rodzinnych , świadczenia nie przysługują od miesiąca następującego po pierwszym pełnym miesiącu od uzyskania dochodu