X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

2. Dodatki do zasiłku rodzinnego

1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka:

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka jest świadczeniem wypłacanym matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, lub opiekunowi faktycznemu dziecka. 

Dodatek ten wypłaca się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. 

W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.

Od 1 stycznia 2006 roku dodatek wypłacany jest jednorazowo w kwocie 1000,00 zł.


2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka jest świadczeniem wypłacanym matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, lub opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, o ile są to osoby uprawnione do urlopu wychowawczego.

Dodatek ten wypłaca się przez okres nie przekraczający:

- 24 miesięcy kalendarzowych;

- 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;

- 72 miesięcy kalendarzowych. jeżeli sprawuje opiekę na dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego należy pozostawać w zatrudnieniu przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

W okresie korzystania z urlopu wychowawczego nie wolno podjąć lub kontynuować zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 

Dziecko nie może przebywać w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymania.

Nie można także jednocześnie pobierać zasiłku macierzyńskiego i dodatku z tytułu wychowywania dziecka w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. 

Niezachowanie powyższych zastrzeżeń powoduje utratę prawa do dodatku wychowawczego. 

Dodatek wypłacany jest miesięcznie w kwocie 400,00 zł.


3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka:

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka jest świadczeniem wypłacanym samotnej matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, lub opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ drugi z rodziców dziecka nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany albo gdy powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców dziecka zostało oddalone.

Dodatek ten przysługuje także osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice tej osoby nie żyją. 

Dodatek wypłacany jest miesięcznie w kwocie 193,00 zł na dziecko, jednak nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci w rodzinie.

W przypadku wychowywania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, jednak nie więcej niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci. 

W przypadku wyboru dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka nie przysługuje na żadne dziecko w rodzinie.


4. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego jest świadczeniem wypłacanym matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, lub opiekunowi faktycznemu dziecka, a także osobie uczącej się jako świadczenie mające na celu pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka.

Dodatek przysługuje na dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, a także na dziecko w wieku powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek wypłacany jest miesięcznie w kwocie 90,00 zł do ukończenia przez dziecka 5 roku życia lub w kwocie 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.


5. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego jest świadczeniem wypłacanym matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, lub opiekunowi faktycznemu dziecka, a także osobie uczącej się jako świadczenie mające na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.

Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.

Dodatek wypłacany jest jednorazowo w kwocie 100,00 zł na dziecko.


6. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecka nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania jest świadczeniem wypłacanym matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, lub opiekunowi faktycznemu dziecka, a także osobie uczącej.

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki, od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Dodatek ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem dziecka w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkołyartystycznej, w której realizowany jest obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się o ile legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub na pokrycie wydatków związanych z zapewnienie dziecku możliwości dojazdu do szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej.

W przypadku wyboru dodatku z podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania wypłacany jest dodatek w wysokości 113,00 zł miesięcznie. Natomiast w przypadku wyboru dodatku z tytułu dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła wysokość dodatku wynosi 69,00 zł.


7. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej:

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej jest świadczeniem obowiązującym od 1 września 2005r. przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, lub opiekunowi faktycznemu dziecka.

Dodatek wypłacany jest miesięcznie w kwocie 95,00 zł na trzecie i kolejne dzieci, uprawnione do zasiłku rodzinnego.