X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka:

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka - niezależnie od wysokości dochodów.

Wniosek o wypłate jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia
dziecka opieką albo przysposobienia.

Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawi bez rozpoznania. Zapomoga wypłacona jest jednorazowo w kwocie 1000 zł na jedno dziecko.


Do wniosku należy dołączyć:

1. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o jednorazową zapomogę;

2. akt urodzenia dziecka;

3. zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną o opiece medycznej nad osobą oczekującą dziecka.


Od 1 stycznia 2012r. będą wymagane zaświadczenia, że kobieta oczekująca dziecka pozostawała pod opieką lekarza lub położnej nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Poza tym w zaświadczeniu będzie musiała być informacja o świadczeniach zdrowotnych udzielonych w każdym trymestrze ciąży.

Oznacza to, że ciężarna przed porodem powinna odwiedzić lekarza lub położną, co najmniej trzy razy.

Od 1 stycznia 2013 roku wprowadza się kryterium dochodowe.

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00zł.