X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

5. Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem przysługującym matce lub ojcu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje w przypadku gdy osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim lub została umieszczona w rodzinie zastępczej albo  w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej, osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko, lub osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie.

Świadczenie pielegnacyjne nie przysługuje na pełnoletnie dziecko posiadające własne dziecko.

Za osoby korzystające z tej formy świadczenia opłacana jest składka ubezpieczenia emerytalno - rentowego oraz składka ubezpieczenia zdrowotnego.

Świadczenie pielęgnacyjne wypłacane jest w wysokości 1583,00 zł miesięcznie  { 1 stycznia każdego roku świadczenie jest waloryzowane }.


Do wniosku o świadczenie pielęgnacyjne należy dołączyć:
 

  1. orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  2. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne.W celu ustalenia okresu emerytalno-rentownego potrzebnego do opłacenia składki na ubezpieczenia społeczne przy pobieranym świadczeniu pielęgnacyjnym do wniosku należy dołączyć:
 

  1. oryginały wszystkich świadectw pracy;
  2. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych.