X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

6. Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 764,00 zł.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie.


Do wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy, należy dołączyć takie same dokumenty jak do wniosku o świadczenie pielęgnacyjne.

Do wniosku o świadczenie pielęgnacyjne należy dołączyć:


 

  1. orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  2. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne.


W celu ustalenia okresu emerytalno-rentownego potrzebnego do opłacenia składki na ubezpieczenia społeczne przy pobieranym świadczeniu pielęgnacyjnym do wniosku należy dołączyć:

 

  1. oryginały wszystkich świadectw pracy;
  2. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych.