X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

W roku szkolnym 2018/2019 po raz kolejny pełnoletni uczniowie, rodzice lub opiekunowie ucznia niepełnoletniego, zamieszkującego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny.

Taka forma pomocy skierowana jest szczególnie do rodzin, w których występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, alkoholizm, narkomania, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej lub gdy rodzina jest niepełna. Celem tej pomocy materialnej nie jest zaspokojenie potrzeb życiowych rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, ale pomoc w zakresie zaspokojenia potrzeb i zainteresowań edukacyjnych uczniów.
Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków dotyczących świadczeń wychowawczych 500+, świadczenia ”Dobry Start” świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim – Zespół  Dodatków Mieszkaniowych informuje, iż w  okresie 2018.01.01 – 2018.06.30 objął  pomocą w formie dodatku mieszkaniowego 1 356 osób,  dla których wypłacił  8 136  dodatków na łączną kwotę  2.057.723,59 zł.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim jest współrealizatorem Projektu: „Razem możemy więcej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020-Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania dla osób niesamodzielnych.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim do 11 lipca br. przyjął drogą elektroniczną 1417 wniosków na świadczenie „Dobry Start”, z czego 1061 zostało już pozytywnie zakwalifikowanych oraz 312 wniosków na świadczenie wychowawcze 500+.
W ramach projektu „Podaruj uśmiech”, na który dofinansowanie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim pozyskał w drodze konkursu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zorganizowano w dniu 30.06.2018r. w „Stajni Mateo” piknik rodzinny.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  „Wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” rozpoczyna realizację projektu ,, Pdaruj uśmiech”.
W dniu 19.06.2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie edukacyjno-informacyjne dotyczące zjawiska cyberprzemocy w ramach realizowanego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim projektu socjalnego ,,#kultura społeczna online”.
Na zaproszenie Pani Alicji Omięckiej - Prezes PGE Narodowego w dniu 19 czerwca 2018 roku piotrkowskie rodziny zastępcze wzięły udział w kibicowaniu polskiej drużynie narodowej w turniej Mistrzostw Świata w Rosji.