X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że aby zachować ciągłość przysługiwania świadczenia wychowawczego, wnioski na nowy okres świadczeniowy można złożyć zarówno w sierpniu, wrześniu, albo najpóźniej do końca października bieżącego roku.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dalszym ciągu dysponuje środkami PFRON przeznaczonymi na realizację w 2017 roku pilotażowego programu „Aktywny samorząd”  - Moduł I dla osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Termin zakończenia naboru tych wniosków upływa w dniu 30 sierpnia 2017 roku.
W ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim Projektu ,, kalejdoskop Radości” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej w dniu 10.08.2017 r. odbyły się pierwsze warsztaty fotograficzne dla dzieci.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą realizowane od  14.08.2017 roku tylko  w  Zespole Świadczeń Rodzinnych, ul. Sienkiewicza 16A w godz. 8:00-15:00, wtorek 8:00 – 17:00.
W roku szkolnym 2017/2018 po raz kolejny pełnoletni uczniowie, rodzice lub opiekunowie ucznia niepełnoletniego, zamieszkującego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny.

Taka forma pomocy skierowana jest szczególnie do rodzin, w których występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, alkoholizm, narkomania, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej lub gdy rodzina jest niepełna. Celem tej pomocy materialnej nie jest zaspokojenie potrzeb życiowych rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, ale pomoc w zakresie zaspokojenia potrzeb i zainteresowań edukacyjnych uczniów.
Od 1 kwietnia 2016 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Zespołu Świadczeń Rodzinnych wpłynęło  ponad 1300 wniosków elektronicznych na świadczenie wychowawcze 500+. 

Od 1 sierpnia 2017 roku otrzymane wnioski elektroniczne z uzupełnianymi  polami numer telefonu (komórkowego) lub e-mailem zostaną automatycznie włączone do nowej usługi powiadamiania sms/e-mail.
Jednym z zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim, jest organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
W ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  w Piotrkowie Trybunalskim Projektu ,, Kalejdoskop radości” współfinansowanego  przez Ministerstwo Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej w dniu 07.07.2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie Klubu Gier Planszowych dla dzieci i ich rodziców.
W spotkaniu uczestniczyło łącznie 39 osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie.
Najistotniejsze zmiany w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - wprowadzone przez uchwaloną przez Sejm RP w dniu 7 lipca 2017 r. ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin