X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

Po wakacyjnej przerwie w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka odbyło się kolejne, siódme w bieżącym roku kalendarzowym spotkanie grupy wsparcia.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie informuje, że w dniu 30 sierpnia  2017 roku Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Uchwałą Nr XLII/539/17 zatwierdziła zmianę  podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2017 rok według poniższej tabeli:
W ramach projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie „Kalejdoskop radości” w dniu 27.08.2017r. odbył się wyjazd do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że aby zachować ciągłość przysługiwania świadczenia wychowawczego, wnioski na nowy okres świadczeniowy można złożyć zarówno w sierpniu, wrześniu, albo najpóźniej do końca października bieżącego roku.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dalszym ciągu dysponuje środkami PFRON przeznaczonymi na realizację w 2017 roku pilotażowego programu „Aktywny samorząd”  - Moduł I dla osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Termin zakończenia naboru tych wniosków upływa w dniu 30 sierpnia 2017 roku.
W ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim Projektu ,, kalejdoskop Radości” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej w dniu 10.08.2017 r. odbyły się pierwsze warsztaty fotograficzne dla dzieci.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą realizowane od  14.08.2017 roku tylko  w  Zespole Świadczeń Rodzinnych, ul. Sienkiewicza 16A w godz. 8:00-15:00, wtorek 8:00 – 17:00.
W roku szkolnym 2017/2018 po raz kolejny pełnoletni uczniowie, rodzice lub opiekunowie ucznia niepełnoletniego, zamieszkującego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny.

Taka forma pomocy skierowana jest szczególnie do rodzin, w których występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, alkoholizm, narkomania, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej lub gdy rodzina jest niepełna. Celem tej pomocy materialnej nie jest zaspokojenie potrzeb życiowych rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, ale pomoc w zakresie zaspokojenia potrzeb i zainteresowań edukacyjnych uczniów.
Od 1 kwietnia 2016 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Zespołu Świadczeń Rodzinnych wpłynęło  ponad 1300 wniosków elektronicznych na świadczenie wychowawcze 500+. 

Od 1 sierpnia 2017 roku otrzymane wnioski elektroniczne z uzupełnianymi  polami numer telefonu (komórkowego) lub e-mailem zostaną automatycznie włączone do nowej usługi powiadamiania sms/e-mail.